REGULAMIN

Regulamin

 

 

:Regulamin

  • § 1. Definicje Regulaminu

Wszystkie terminy niżej wymienione, pisane dużą literą, będą miały na użytek niniejszego regulaminu następujące znaczenie:

Regulamin – niniejszy zbiór przepisów regulujących kwestie związane z użytkowaniem systemu, portalu, produktów, usług Kamila Grzypek

Szkolenie – Każde szkolenie organizowane przez Kamila Grzypek

Login i Hasło – Ustalone przez klienta jako dane dostępu do panelu Programu Partnerskiego (jeśli taki obowiązuje dla danej usługi lub produktu)

Klient – osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, przy zastrzeżeniu, iż Klient, mający zamiar korzystania z Serwisu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub reprezentujący osobę prawną nie jest konsumentem w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Osoba reprezentująca osobę prawną przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest także obowiązana przesłać na adres siedziby Administratora stosowne pełnomocnictwo do jej reprezentowania.

Członkostwo – zgłoszenie chęci bycia członkiem Programu Partnerskiego na warunkach określonych niniejszym regulaminem oraz ofertą zamieszczoną na stronie www.hipnowaga.com.pl poprzez kliknięcie przycisku zarejestruj znajdującego się w serwisie i wypełnienie następnie pojawiającego się formularza zgłoszenia.

Administrator –  Mundo Mio Kamila Grzypek, ul. Strużańska 96, 05-126 Kąty Węgierskie, NIP 5222901930

Dział Obsługi Klienta – punkt udzielający informacji Użytkownikom. Kontakt z Działem Obsługi Klienta jest możliwy za pośrednictwem telefonu lub e-maila w dni robocze od godziny 10:00 do godziny 17:00. Telefon: +48 519 136 139, email: kamila.grzypek@gmail.com

. Opłata za połączenie z Działem Obsługi Klienta jest zgodnaz posiadaną taryfą operatora telekomunikacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

  • § 2. Przepisy ogólne

Regulamin określa warunki i zasady udostępniania i sprzedaży Szkoleń i/lub Produktów przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
Udostępnianie i sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Serwisu poprzez zawarcie Umowy na odległość, pomiędzy Administratorem a Klientem.
Każda osoba składająca Zamówienie w Serwisie jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem.
Poprzez złożenie zamówienia w Serwisie Klient potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.
Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Serwisem to dowolna graficzna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript i cookies. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu, którego przyczyną jest brak spełnienia wymienionych wymagań technicznych.
Operator dokłada starań potrzebnych do prawidłowego działania Serwisu. Informacje o wszystkich przerwach technicznych, błędach technicznych i awariach oraz ewentualnych związanych z nimi konsekwencjach dla Klientów będą umieszczane na stronie głównej Serwisu oraz przesyłane mailowo. Każdy Klient zobowiązuje się do podania swojego imienia, nazwiska oraz numeru kontaktowego (działającego). Jeśli klient nie opłaci konta przez miesiąc jego konto zostaje usunięte

  • § 3. Zawarcie umowy i dostawa

Złożyć Zamówienie można poprzez kliknięcie przycisku zakupu znajdującego się w Serwisie i wypełnienie następnie pojawiającego się formularza zgłoszenia.
Jeśli płatność jest potrzebna po dokonaniu wyboru płatności Klient dokonuje jej na stronie wybranego banku lub portalu płatniczego, zgodnie z właściwym regulaminem tego podmiotu, udostępnionym pod jego domeną.
Każda Rejestracja i Zamówienie weryfikowane jest w sposób zautomatyzowany poprzez wysłanie wiadomości poczty elektronicznej na adres podany przez Klienta.
Otrzymanie wiadomości poczty elektronicznej informującej o przyjęciu Zamówienia oznacza, iż Zamówienie zostało złożone prawidłowo i doszło do zawarcia Umowy.
Wysyłka następuje automatycznie po rejestracji lub dokonaniu płatności i Klient godzi się na otrzymania maili systemowych od administratora.
Po rejestracji lub dokonaniu płatności klient jest przekierowany na stronę z podziękowaniem. Bilety na wydarzenia są przesyłane elektronicznie najpóźniej 4 dni przed danym wydarzeniem

  • § 4. Zmiany Regulaminu

Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.
Klienci mają prawo i obowiązek zapoznać się ze zmienionym Regulaminem.
Zmiany Regulaminu stają się skuteczne z dniem publikacji nowego regulaminu, przy czym nie obowiązują one Klientów, którzy zawarli Umowę z Administratorem przed publikacją zmian.

  • § 5. Zmiany Terminów i Gwarancja

Administrator obowiązany jest informować Klienta o wszelkich powstałych zmianach terminów Szkoleń.
Jeśli klient zakupił bilet a termin szkolenia z powodów niezależnych od organizatora ulegnie zmianie, istnieje możliwość wykorzystania danego biletu na kolejny wybrany przez klienta termin tego samego rodzaju szkolenia. Zwrot biletów w przypadku zakupienia go w cenie promocyjnej nie jest możliwy. (Z wyjątkiem zwrotu w terminie ustawowym tj. 14 dni od dnia zakupu). Administrator udziela Klientowi 14 dniowej Gwarancji Satysfakcji.
Szkolenia on line są dostępne dla klienta minimum 12 mscy po zakupienia danego szkolenia. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonywane przez partnerów zewnętrznych.

  • § 6. Zwrot

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Klient ma możliwość zwrotu zakupionych produktów w terminie do 14 dni od dnia sprzedaży przy zachowaniu dowodu zakupu, o ile jest konsumentem w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązujących.
Zwrotu Klient może dokonać poprzez przesłanie wiadomości poczty elektronicznej na adres Administratora zgłaszającej dokonania zwrotu
Jeśli towar zostanie zwrócony zgodnie z Regulaminem i obowiązującym prawem, Administrator zwraca uiszczoną cenę nabycia w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania pisma rezygnacji lub faktury zwrotnej, na wskazane przez Klienta konto bankowe.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych produktów.

  • § 7. Procedura reklamacyjna

Wszelkie reklamacje powinny być zgłaszane przez Użytkownika do Działu Obsługi
Klienta za pośrednictwem adresu mailowego: kamila.grzypek@gmail.com lub w drodze
listu poleconego przesłanego do siedziby Organizatora.
Reklamacje można zgłaszać w godzinach funkcjonowania Działu Obsługi Klienta, tj. w dni robocze od godziny 10:00 do godziny 17:00.
Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione

  • § 8. Pobieranie Danych

Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności znajdującej się na stronie Serwisu w zakresie niezbędnym do realizacji i rozliczenia usług świadczonych w ramach umowy,
Administrator umożliwia Klientom przeglądanie i aktualizację danych osobowych, a także ich usunięcie w przypadku rozwiązania umowy, chyba że ich zachowanie jest niezbędne dla realizacji praw operatora, wynikających z rozwiązanej umowy.
Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie Przedmiotu Licencji.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.
Administrator zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego), lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.
Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupu. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi Przedmiotu Licencji i dokonania rozliczeń).

  • § 9. Ceny

Wszystkie, aktualne ceny Szkoleń podane są w Ofercie w ramach Serwisu.
Ceny są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.
Podane ceny Szkoleń zawierają tylko to co jest aktualnie opisane w cenie danego typu biletu.

$ 10. Płatności cykliczne:

Istnieje możliwość zakupu w ramach Płatności cyklicznych następujących Szkoleń:

1. Totalna Metamorfoza.

2. Hipnoodchudzanie, zrobię to w grupie.

3. Hipnoodchudzanie, zrobię to sama.

Ceny za powyższe Szkolenia, w ramach Promocji, kształtują się następująco:

1. Totalna Metamorfoza:

Promocja 1 dzień: 3 x 529zł lub 4 x 397zł lub 5 x 317zł

Promocja 2-4 dzień:  3 x 587 lub 4 x 440 lub 5 x 352

2. Hipnoodchudzanie, zrobię to w grupie:

Promocja 1- 4 dzień: 3 x 373zł lub 4 x 279zł lub 5 x 224zł

3. Hipnoodchudzanie, zrobię to sama.

Promocja 1- 4 dzień: 3 x 327zł lub 4 x 245zł lub 5 x 197zł

Ceny za powyższe Szkolenia, poza okresem Promocji, kształtują się następująco:

1. Totalna Metamorfoza:

3 x 1059zł lub 4 x 795zł lub 5 x 635zł

Następujące Szkolenia nie są dostępne w sprzedaży w formie płatności cyklicznych, poza okresem promocji:

1.Hipnoodchudzanie, zrobię to w grupie:

 2.. Hipnoodchudzanie, zrobię to sama.

* Cyfra podana przed x oznacza ilość miesięcy, w których Klient zobowiązuje się dokonywać płatności na rzecz Administratora

* Cyfra podana po x oznacza kwotę w PLN jaką Klient zobowiązuje się wpłacać na konto Administratora

Klient zawierając umowę z Administratorem oraz wybierając określone Szkolenie wyraża zgodę na cykliczne, co miesięczne pobieranie przez Operatora
Płatności (PayU S.A) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości opłaty za Szkolenie. Opłata będzie pobierana przez Operatora płatności raz w miesiącu

Klient w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty izlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności (PayUS.A.). PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token (wirtualnych identyfikatorów karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Klienta unikalnego identyfikatora za pomocą którego Klient cyklicznie dokonuje płatności na rzecz Administratora.

Niedochowanie powyższych czynności skutkuje usunięciem dostępu Klienta do Szkolenia

$ 10. Promocja

Promocją określany jest okres, w którym Klient może zakupić określone Szkolenie w cenie niższej niż cena standardowa.